Sonya Thompson
Keller Williams Realty Southwest
702-499-4071
sonyathompsonlv@gmail.com